Omar Khayyam

(05/18/1048 - 12/04/1131)
The Rubaiyat